La KANCERKLINIKO

La KancerKliniko ne plu estas prezentota…KTP…KTP…KTP…KTP…KTP

Perantoj tarifoj ekde 2014

ARGENTINO Argentina Esperanto-Ligo, C. Paraguay

22 € 2357 Dpto. 2, AR-1121 ABK Buenos Aires

AŬSTRALIO Libroservo de Aŭstralia E-Asocio, c/o

27,50 € Stephen Pitney, 57 Denham St,

Hawthorn VIC 3122

BELGIO FEL, Frankreijklei 140, 2000 Antwerpen

27,50 € Pk:000-0265338-43,Bk:402-5510531-55

BRAZILO SDS Bl.P 36, Ed. Venâncio III Sala 303, BR-

22 eŭroj 70393-902 Brasília - DF

BRITIO Esperanto-Asocio de Britio,

Station Road,  Barlaston,

27,50 € Stoke-on-Trent, ST12 9DE,  Britio.

DANIO A. Casper, Bryggervangen 70, 4.tv.

27,50 € 2100 Kopenhago, tel.+45 39 20 63 48 & +45 2140 84 87rete:arne- casper@email.dk

FRANCIO Al la ĉefo (apuda paĝo)

27,50 € + UFE, 4 bis rue de la Cerisaie,

75004 Paris, 01 42 786 886

info@esperanto-france.org

GERMANIO Vakas...

27,50 €

HISPANIO Nikolas Xil Carvalho, 48 postakutxa

(Eŭskio) 20400 Tolosa, Gipuzkoa.

(Katalunio) Kataluna Esperanto-Asocio, Ap, 1008

26 € 08200 Sabadell v.sole@esperanto.cat

HUNGARIO Besenyei Anna, Szerémi ú

18 €, 21 IV 20 HU-1117 Budapest

ITALIO Viŝnja Brankoviĉ, Via Parini 5, 34129

27,50 € Trieste. POSTEPAY 4023 6005 5578 4968

JAPANIO Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku

27,50 € Waseda-mati 12-3, Tôkyô-to 162-0042

KANADO Yves Bellefeuille.42 CAD 809 - 440 Gloucester Ottawa Ontario

K1R 7T8

KROATIO K E U, c/o sekretario Marija Belosevic

18 € Sveti duh 130, HR-10000 Zagreb

+ Viŝnja Brankoviĉ (vd. "Italio")

LITOVIO LitEA, p. k. 167

18 € LT-3000 Kaunas

NEDERLANDO UEA, kodo KLIK-g, Pk : 37 89 64

27,50 € Bk : (Mees/Hope) 255 289 804

POLIO Jerzy Handzlik,

18 € 43-346 Bielsko-Biaŀa, ul. Braterska 41

RUMANIO Sigmond Julia, 400310 Cluj-Napoca,

16 € Str. Vlahuţă 7/6

RUSLANDO Halina Gorecka, RU-236039, Kalingrad,

16 € k. 1248

SLOVENIO Viŝnja Brankoviĉ (vd. "Italio")

SVEDIO Lisbet Andreasson, Kajsa Kavats gata 8

27,50 € SE-242 35  Hörby

USONO Esperanto-USA, 1500 Park Av #134,

40 $ Emeryville CA 94608

 aviadile aldonu 1 €

Vendataĵoj

+ 20% por sendokosto gis 35 eŭroj - poste: 10%

Rabato 33% ekde tri ekz-oj

La KromKancerKliniko

3. Bruoj kaj ludoj, Manceau, Saletti, Bertil 2,75 €

4. Stilekzercoj, R. Queneau/I. Ertl, nova eldono, A5 5,00 €

5. La Majstro kaj Margareta, Bulgakov/Long 3,00 €

7. Pala Fajro, Nabokov/Meva Maron 3,00 €

8. Letero el Palestino, Alba/Kamaĉo 3,00 €

9. Hura-A-A-A, Daniil Harms/Natan Procenko 3,35 €

10. Pro kio Esperanto? Koresponda debato 3,70 €

11. La Orelringo, de Jopetro Danvy 3,70 €

12. La ĉapo de la sterko-vermo, G. Kamaĉo 3,80 €

13. Kulturo: valoro aŭ varo? Kongresa temo '96 3,80 €

14. Sanĝado, poemaro de Mao Zifu 3,80 €

15. Ĉi-semajne, eĉ ajn-mise, S. MacGill 3,80 €

16. Arnau - Kavlan - Septier – Sire 4,00 €

17. Elpensaĵoj/tradukoj de Bruna Ŝtono 4,00 €

18. Alilingvaj erotikaj poeziaĵoj, G Waringhien 4,00 €

19. Trad. de C. Gerlat (Pavloff, Sfar, Yourcenar...) 4,00 €

20. Trilingva landlim', Peter Browne 4,40 €

21. Ekzile, noveloj de Mircea Eliade, trad. I.Oneţ. 4,40 €

22. Ĉu nur unu civilizacio?, Manuel de Seabra 4,40 €

23. Senfrokiĝinto, Ŝarlerik d'Arroi 4,40 €

24. Rip Van Winkle, W. Irving, trad. I. Oneţ 5,00 €

25. Esperanto-identeco, Anatolo Gonĉarov 5,00 €

26. Arto, Jasmina Reza, trad ILO, teatraĵo 5,00 €

27. Kapitalismo, lasta akto, Sen Rodin 5,00 €

28 Gaston Couté, poemoj, noveloj, teatraĵoj 6,00 €

29. E. Ionescu, La angla sen instruisto, trad. I. Oneţ 5,50 €

La KancerKlinikoKrestomatio

4. GeLKKpoetoj, LeQuint/Le Puil 3,00 €

5. Serge Sire "Revenis mi". (ĉe la aŭtoro) 4,00 €

La KancerKlinikoteKo

1. Knedu min Sinjorino, R. Corsetti, nova eld. A5 5,00 €

Speciala numero

1. Momo, Kavlan x 2, bildrak., 48-p-a (Rab.) 5,00 €

Malnovaj numeroj de LKK 

Elĉerpitaj : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,8, 15, 23, 27, 29, 30, 31

Ĉiu numero 4,00 €

***

KD Sen elizi', Ĵak Le Puil 15,00 €

KD: Mi estas... Ĵak Le Puil 18,00 €

(sen rabato) 14 kanzonoj, kun akompano de Jomo

***

Libroj(sen rabato por "Vojaĝo", "Sonĝoj", BoRoKo)

BoRoKo, Serĝo Sir', Nova 15,00 €

Florville kaj Courval, Sade/LeQuint-Le Puil 5,00 €

Higieno de l' murdisto, A. Nothomb/LQ/LP 9,00 €

Infantravivaĵoj, Armela LeQuint 4,00 €

Kormoranoj (la), N.Gion/L.Huszar 6,00 €

La leciono, E. Ionesco/LeQuint-Le Puil 6,50€

La minuto preskribita..., J. Leroy/LeQuint/Le Puil 17,00€

La pensemaj kokinoj, L. Malerba/Ĵ. Le Puil 2,50 €

Pluralogo, de Vimala Devi 7,00 €

Promeso en obskuro, M. de Seabra. Noveloj 10,00 €

Rakontoj pri Sarajeva Sieĝo, Zlatko Dizdareviĉ 6,00 €

Speguliĝoj, de Vimala Devi 4,00 €

Sonĝoj de kristalo, J. Leroy/LeQuint-Le Puil 5,00 €

Varma Mezepoko, Serĝo Sir', Nova 12,00 €

Vojaĝo ĝis noktofino, Céline/LeQuint-Le Puil 24,00€